• Εισαγάγετε πληροφορίες
  • Προσωπικό
  • Υπηρεσία
  • Επιλέξτε Πρόσθετες υπηρεσίες
  • Ημερομηνία και ώρα
  • Επιλογές Ραντεβού
  • Μέθοδος πληρωμής
  • Επαληθεύστε τα στοιχεία παραγγελίας
  • Επιβεβαίωση

Εισαγάγετε πληροφορίες

Καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Εισαγάγετε πληροφορίες

Καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας

Προσωπικό

Μπορείτε να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο μπαρμπέρη για να εκτελέσετε την υπηρεσία σας ή να επιλέξετε οποιονδήποτε για να σας περιποιηθεί σύντομα

Υπηρεσία

Επιλέξτε μια υπηρεσία για την οποία θέλετε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού

Επιλέξτε Πρόσθετες υπηρεσίες

Επιλέξτε επιπλέον υπηρεσίες που θέλετε να προσθέσετε στην κράτησή σας.

Ημερομηνία και ώρα

Κάντε κλικ σε μια ημερομηνία για να δείτε ένα χρονοδιάγραμμα των διαθέσιμων κουλοχέρηδων, κάντε κλικ σε μια πράσινη χρονοθυρίδα για να την κρατήσετε

Επιλογές Ραντεβού

Μέθοδος πληρωμής

Μπορείτε είτε να πληρώσετε online χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα ή το PayPal, ή μπορείτε να πληρώσετε κατά την άφιξη με μετρητά

Επαληθεύστε τα στοιχεία παραγγελίας

Ελέγξτε ξανά τα στοιχεία της κράτησής σας και κάντε κλικ στο κουμπί υποβολής εάν όλα είναι σωστά

Επιβεβαίωση

Το ραντεβού σας έχει προγραμματιστεί με επιτυχία. Διατηρήστε αυτήν την επιβεβαίωση για το αρχείο σας.
Έχετε κάποια ερώτηση;
23730-22670 

Πληροφορίες πελατών

Πληροφορίες πελατών
Επιλέξτε Μπαρμπέρη
Επιλέξτε υπηρεσία
Επιλέξτε Πρόσθετες υπηρεσίες
Επιλέξτε ημερομηνία και ώρα
Επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν ελευθερωθεί ραντεβού νωρίτερα απο το δικό σας??
Στοιχεία πληρωμής
Επαληθεύστε τις λεπτομέρειες κράτησης
Επιβεβαίωση ραντεβού
New Customer
Έχετε ήδη λογαριασμό;
Ή
Περιληπτικά
Τοποθεσία
Νέα Μουδανιά
Ελιγμών 5